lördag 30 juli 2016

Östersjöns växande bottendöd orsakat av EU-beslut

Media har i dagarna rapporterat om hur bottendöden breder ut sig i snabbt takt i Östersjön. Låt oss granska förutsättningarna för detta och under vilken tid denna ökande botten dörd har ägr rum och vi kan ställa frågan: Vad ligger bakom Östersjöns snabbt ökande bottendöd? Ju mer man granskar denna oroande utveckling desto närmare antagandet om att EU ligger bakom bottendöden.

EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

Den kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel.  

EU:s fridlysning av fågeln har inneburit att den vuxit explosionsartat. Vår ursprungsskarv har trängts undan och återfinns numera främst i Nordnorge. EU rödlistade alltså sannolikt helt fel fågel. Men det centrala är Mellanskarvens beteende som innebär att den skövlar Östersjöns fiskeområden. Man kan under våren se hur den i stora flockar driver in fisken i lekvikar och rensar bestånden. Fram till 1995 bedrevs en jakt som hindrade fågelns utbredning. Och man höll den enda bosättningen i Kalmar sund begränsad och tillät inte att fågeln spred sig i Östersjön.

Då Sverige gick med i EU 1995 tvingades vi att acceptera att EU fridlyst den kinesiska mellanskarven. Dess population i Östersjön ökade dramatiskt, från 2000 till en halv miljon eller mer. Yrkesfiskares fångster har under perioden 1999-2016 mer än halverats (statistik).

Under 1800-talet ansågs skarvens träck vara bland det bästa naturgödsel som gick att få och det importerades till svenskt lantbruk under begreppet Guano. Det är högoktanigt och kan i anpassade mängder bidra till goda skördar. Där det sprids i för stora mängder tar det död på växtlighet. I känsliga miljöer som Östersjön får stora mängder av detta slags träck allvarliga konsekvenser även under ytan.  

Låt oss anta att effekterna kan avläsas i en eskalerande bottendöd sedan 1999. Matematiken är enkel. Lågt räknat 45 000 ton skarvträck (kväve, fosfor, nitrat) hamnar årligen på Östersjöns bottnar. WWF påstår att mängden kväve och fosfor som dumpas i Östersjön är närmare 100 000 ton per år och att det är en fördubbling de senaste 100 åren. Men då har man inte tagit med skarvens träck som kommit till de senaste 20 åren.

Mellanskarven fick fritt fram att sprida sig 1995. Bottnarna har kraftigt försämrats sedan 1999! - Do the math.

– Någonting har hänt med hela systemet efter millennieskiftet. Tidigare var det kanske fem procent av Östersjöns bottnar som var döda, men nu är vi alltså uppe i 15 procent som är helt döda, där det bara förekommer bakterier, säger Lars Andersson, oceanograf på SMHI, till Ekot.
Biologen Christer Olburs har presenterat forskning och en rad artiklar som beskrivit konsekvenserna av denna fågels utbredning och varnat för just hur miljön i Östersjön och Norden påverkas. EU:s skydd av den kinesiska skarven – katastrof för fiskfaunan, ett fiasko för fågelskyddet och en miljöpolitisk skandal. Centerpartisten Peter Hemming kräver att: ”Vi måste ta bort minst 15.000 skarvar” (DN 2016-06-27) hn_banner_mellanskarv_02_1280 Försvarare av mellanskarven hävdar att denna fågel endast äter vitfisk och kring 400 gr om dagen. Trots mängder av bevis för motsatsen och att den vuxna fågeln kan konsumerar det dubbla. Gäddan på bilden är nog närmare 800 gr. Först rensar de fiskebestånd på gädda och abborre och sedan går de på det som finns kvar innan de drar vidare. mellanskarvkoloni Skarvens högoktaniga träck åstadkommer allvarliga störningar på våra fyrar.
Denna rapport har sökt en lösning till, det av Sjöfartsverket, identifierade problemet med skarvfåglar på Sveriges fyrar. Skarvens träck har en mycket frän doft som skapar obehag hos Sjöfartsverkets personal som utför underhållsarbeten på fyrarna. Fågelträcken luktar inte bara illa utan bidrar också till ett utökat behov av rengöring samt målningsarbeten... Det konstaterades bland annat att skarven nu är en ytterst talrik invånare i våra skärgårdar efter att ha genomgått en stark populationsökning under de senaste decennierna.
Med vetskapen om hur mellanskarvens träck påverkar natur ovan ytan borde man väl ha fantasi nog att förstå vad denna övergödning orsakar under ytan. Deras högoktaniga träck utgör sannolikt den enskilt största faran för övergödningen av Östersjön. Börje Peratt

lördag 2 juli 2016

Peter Olausson en faktoid

Peter Olausson, Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ordförande i Göteborg, kallar sin blogg Faktoider (Peter Olaussons bloggar)
En faktoid är osanning som behandlas som en sanning.
Jo så är det. Olaussons skruvade mentalitet tillåter honom att uppsåtligen sprida lögner. Det är något av morbid personlighetsstörning över hans desperata påhopp. Det räcker inte med att han är en pseudoskeptiker
Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

Peter Olausson kvackare

En kvackare saknar kompetens inom de områden han anser sig kunna ha en uppfattning om.
Att han skickar ut sina politruker för att störa en filmvisning visar bara på ytterligare egenskaper som står i strid med mänskliga rättigheter om mötesfrid och yttrandefrihet. Han är i sann mening en antihumanist.

Peter Olaussons perverterade verklighetssyn beskrivs också här:
Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka  

Olausson faller på sitt eget grepp men är liksom Dan Larhammar inte ofarlig för det. Skadekryp kan gör stor skada innan de avlägsnas. Särskilt om de utnyttjas av delar av etablissemanget.

Läkaren som vägrade ge upp

Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning som i en Hollywood-film
Filmen fortsätter vinna erkännanden från publik, läkare och professionella filmare. Filmen utgör också ett starkt belägg för att vi måste komma till rätta med den sammansvärjning som ligger bakom justitiemordet på Erik Enby.

Visa mod och gör det som du borde förvänta dig av dig själv.
Svensk media, svenskt rättssamhälle, journalister och jurister bör ta ställning till vilken etik som ska gälla och hur man ska agera gentemot de osunda kopplingarna mellan VoF, Dan Larhammar, läkemedelsindustrin, medier och myndigheter.
Även om Olausson bara är en liten bricka i detta spel så utgör problematiken ett svårt hot mot svensk demokrati och rättvisa.

Bonnierkoncernen, Expressen och DN

Dagens nysning är en artikel som beskriver hur Bonnierkoncernen har agerat samhällets fiende nr 1 genom att använda DN och Expressen till sin propagandamaskin för satsningar på läkemedelsindustrin. Samtidigt har man mer eller mindre skandaliserat naturmedicin och alternativ och gått fram som en slåttermaskin mot metoder som bevisligen kunna bidra till människors hälsa. Det är i detta sammanhang man ska se Olaussons och VoFs aktioner.

Börje Peratt 

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten